Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi, nodrošinātu tās darbību un funkcionalitāti. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Vairāk par sīkdatnēm šeit

Privātuma politika

 

Lejupelādēt PDF versiju

1. PRIVĀTUMA POLITIKAS MĒRĶIS
SIA MARKOL (turpmāk tekstā - MARKOL vai mēs) Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - MARKOL Klientam (turpmāk tekstā - Klients), informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot Klienta personas datus. MARKOL Privātuma politikas aktuālā redakcija tiks publicēta mūsu interneta vietnē www.zakumuizasudens.lv.
Saskaņā ar vispārējiem datu aizsardzības noteikumiem personas dati ir jebkāda informācija, ko var izmantot, lai identificētu personu, kā arī jebkāda informācija par personu, kura jau ir identificēta. Izmantojot mūsu pakalpojumus, Klients sniedz mums savus personas datus, tiesības apstrādāt un izmantot tos saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti lietošanas noteikumos.
Mēs apņemamies aizsargāt mūsu Klientu personas datu privātumu un darām visu iespējamo, lai uzglabātu Klientu personas datus drošībā.
Mēs ievērojam personas datu minimizēšanas principu - mēs nepieprasām, neapkopojam un neapstrādājam personas datus, kas nav nepieciešami, lai sniegtu pakalpojumus vai saņemtu informāciju.
Mēs nepieļaujam nevēlamu vēstuļu nosūtīšanu un nekādā gadījumā nepieļausim jebkādu Klientu personīgo datu (vārds, adrese, e-pasta adrese utt.) pārdošanu, iznomāšanu vai nodošanu trešajām personām.
 
2. PĀRZINIS UN KONTAKTINFORMĀCIJA
SIA MARKOL, reģistrācijas Nr. 40103124370, juridiskā adrese: Šmerļa iela 2, Rīga LV-1006, ir personas datu pārzinis, kas uzņēmies pienākumu aizsargāt Klientu datu privātumu. MARKOL kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir dati@zakumuizasudens.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties MARKOL juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.
 
3. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI
MARKOL apstrādā personas datus šādos nolūkos:
 
3.1. Pakalpojuma sniegšanai un preču pārdošanai:
- Klientu identificēšanai un piedāvājuma sagatavošanai;
- līguma sagatavošanai, noslēgšanai, papildināšanai, pārslēgšanai un laušanai;
- kredītspējas novērtēšanai, uzraudzībai;
- Klientu apkalpošanai, sūdzību izskatīšanai un apstrādei;
- preču un/ vai citu materiālo vērtību piegādei un pakalpojumu sniegšanai, kas ir paredzēti līgumā;
- pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
- norēķinu administrēšanai, tajā skaitā parādu atgūšanai.
 
3.2. Produktu attīstībai un izaugsmes veicināšanai:
- statistikai un biznesa analīzei;
- plānošanai un uzskaitei;
- efektivitātes mērīšanai;
- datu kvalitātes nodrošināšanai;
- tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
- Klientu aptauju veikšanai;
- atskaišu sagatavošanai.
 
3.3. Drošības nolūkos:
- informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai;
- informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības  subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 
3.4. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus MARKOL, tajā skaitā, bet ne tikai:
- uz Klientu vērstai tiešai reklāmai;
- loteriju vai izložu organizēšanai;
- marketinga statistikas apkopošanai.
 
4. PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS
Veicot personas datu apstrādi MARKOL balstās uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
līguma noslēgšanai un izpildei un vai pasākumu veikšana pēc klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas - lai precīzi un kvalitatīvi nodrošinātu preču piegādi un / vai pakalpojumu sniegšanu MARKOL apkopo un apstrādā noteiktus datus pirms līguma noslēgšanas kā arī sadarbības laikā;
-normatīvo aktu izpildei, lai īstenotu MARKOL saistošos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, tajā skaitā ievērot grāmatvedības dokumentu pārvaldību un arhivēšanu;
datu subjekta brīva griba - Klienta piekrišana viņa personas datu apstrādei;
leģitīmās interesēs - lai realizētu MARKOL un klienta juridiskās saistības vai īstenotu MARKOL leģitīmās (likumīgās) intereses;
vitālo interešu aizsardzība - lai nodrošinātu MARKOL nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.
MARKOL ir šādas leģitīmās intereses:
- veikt komercdarbību;
- sniegt ūdens, kafijas un tā inventāra piegādes/nomas pakalpojumus;
- pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai Klienta apkalpošanas laikā - telefoniski, elektroniski, klātienē;
- nodrošināt līguma saistību izpildi;
- novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai
(t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
- saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz Klientu centriem, interneta mājas lapas vidē;
- veikt sarunas ar Klientu ierakstu, lai organizētu pakalpojuma līgumsaistību izpildi, lai gūtu apliecinājumu mutiski noslēgtam līgumam un lai veiktu Klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli;
- analizēt MARKOL interneta vietnes un lietotņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
- veikt darbības Klienta un MARKOL sadarbības uzturēšanai;
- segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
- izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
- reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
- nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
- informēt par izmaiņām pakalpojuma sniegšanas kārtībā un cenrādī;
- nodrošināt ūdens sadales iekārtu, ūdens tvertņu un cita inventāra uzturēšanu;
- novērst krāpniecību;
- nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
- nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
- nodrošināt pakalpojumu sniegšanas, preču pārdošanas un piegādes efektivitāti;
- nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
- administrēt maksājumus;
- administrēt savlaicīgi neveiktus maksājumus;
- vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
- informēt sabiedrību par savu darbību.
 
5. PRIVĀTUMA POLITIKAS PIEMĒROŠANAS SFĒRA
Privātuma politika tiek piemērota privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
- Klientu - fizisku personu vai citu pakalpojumu lietotāju (tajā skaitā, potenciālo, bijušo vai esošo) kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu juridiskajai personai (Klientam) saņem vai nodod MARKOL jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
- MARKOL biroja vai citu uzņēmuma lietošanā esošo ēku un teritoriju apmeklētājiem;
- MARKOL īpašumā vai lietošanā esošo teritoriju, pagalmu un piegulošās teritorijas īpašuma apsargāšanai, kur tiek veikta videonovērošana;
- MARKOL uzturēto interneta vietņu un lietotņu apmeklētājiem un zvana veicējiem uz MARKOL kontaktu centra tālruņiem;
- Personām, kuras piedalās mārketinga aktivitātēs, tajā skaitā loterijās, MARKOL rīkotos un atbalstītos pasākumos, konkursos vai cita veida akcijās.
MARKOL rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (MARKOL interneta vietnēs, lietotnēs, e-pastā, papīra
formātā vai telefoniski). Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildus, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus MARKOL.
 
6. PERSONAS DATU APSTRĀDE
MARKOL apstrādā Klienta datus, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un MARKOL saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmanto ugunsmūrus, datu šifrēšanu un citus tehnoloģiskus risinājumus, lai pasargātu personu
datus no nesankcionētas piekļuves tiem. MARKOL ir tiesības veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz Klientu, par šādām darbībām atsevišķi informējot Klientu saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus). Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp MARKOL un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai MARKOL var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, pasūtījumu pieņemšanu un apstrādi vai rēķinu izsūtīšanu u.c. Ja, izpildot šos uzdevumus, MARKOL sadarbības partneri apstrādā MARKOL rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie MARKOL sadarbības partneri ir uzskatāmi par MARKOL datu apstrādes operatoriem, un MARKOL ir tiesības nodot sadarbības partneriem, šo darbību veikšanai, vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas ir nepieciešams šo darbību veikšanai.
MARKOL sadarbības partneri nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar MARKOL prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei MARKOL uzdevumā.
 
7.PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS TERMIŅŠ
MARKOL glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
- tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
- kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā MARKOL vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
- kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, uzņēmumam, Klientam izrakstītie rēķini, jāglabā 5 gadus, u.c.);
- kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
Beidzot pastāvēt minētiem kritērijiem, Klienta personas dati tiek dzēsti.
 
8.PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
MARKOL aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus, un MARKOL saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
ugunsmūri;
ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām;
objekta diennakts fiziskā apsardze un pastāvošie iekļūšanas ierobežojumi;
datu apstrādes centra diennakts videonovērošana.
 
9. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS
MARKOL neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojuma sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju izņemot:
ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);
saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos MARKOL leģitīmo interešu aizsardzībai, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs MARKOL leģitīmās intereses.
MARKOL nenodod personīgo informāciju un citus datus trešajām valstīm.
 
10.PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS KLIENTU TIESĪBAS
Atbilstoši normatīvajiem aktiem Klientam ir tiesības pieprasīt MARKOL piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt MARKOL veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz MARKOL leģitīmajām interesēm, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no MARKOL pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, vai kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
- Rakstveida formā klātienē MARKOL birojā;
- Attālināti iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
Saņemot Klienta pieprasījumu, MARKOL pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to atbilstoši normatīvajiem aktiem. MARKOL nosūta Klientam atbildi uz viņa pieprasījumā norādīto fizisko vai e-pasta adresi. MARKOL nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Klientam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, ja tas tomēr neizdodas.
 
11. KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT
Piekrišanu personas datu apstrādei, Klients var dot MARKOL pakalpojumu pieteikšanas formās, MARKOL un citās interneta lapās, zvanot uz MARKOL Klientu pkalpošanas zvanu centru +371 67 545 205, rakstot uz e-pastu dati@zakumuizasudens.lv vai
klātienē MARKOL birojā. Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar Klienta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams šīs Personas datu apstrādes politikas punktā Nr. 13. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu - zvanot uz Klientu apkalpošanas zvanu centru +371 67 545 205, rakstot uz e-pastu dati@zakumuizasudens.lv vai klātienē MARKOL birojā, un tādā gadījumā turpmāka datuapstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta, datu apstrāde tiks pārtraukta trīs dienu laikā no tās izteikšanas brīža. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz
citiem tiesiskajiem pamatiem.
 
12. SĪKDATŅU APSTRĀDE
MARKOL savās interneta vietnēs var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi ir pieejami šeit. MARKOL interneta vietnēs var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi,par ko MARKOL nenes atbildību.
 
13.PERSONAS DATU APSTRĀDĀJAMĀS KATEGORIJAS
Nr. Datu kategorija Piemēri
1. Personas identifikācijas dati vārds, uzvārds, personas kods, ID/pases nr.
2. Personas kontaktinformācija adrese, telefona numurs, e-pasta adrese
3. Informācija par maksātspēju statuss par ārēja parāda esamību, kredītriska vērtējums, maksātspējas statuss
4. Informācija par līgumu Klienta līguma numurs, Klienta reģistrēšanas datums, statuss
5. Norēķinu dati bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa
6. Pakalpojuma dati pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma adrese, cena, atlaide, atlaides beigu termiņš
7. Iekārtu dati iekārtas nosaukums, modelis, iekārtas vērtība, iekārtas numurs / svītrkods, adrese, atrašanās vieta
8. Klienta profilēšanas dati piederība kategorijai, segments (profilēšanai tiek ņemta vērā Klienta datu analīzes atļauja)
9. CRM (Klientu vadības aktivitātes numurs, veids, datums sistēma) aktivitātes dati
10. Videoieraksti Videonovērošana MARKOL objektos,
11. Komunikācijas dati ienākošās/izejošās saziņas veids, datums, saturs, kanāls, piegādes statuss,audioieraksti
12. Iebildumu dati iebilduma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts
13. MARKOL interneta vietnēs IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, veiktās darbības interneta lapas sadaļa, datums un laiks
 
14.IZMAIŅAS MARKOL PRIVĀTUMA POLITIKĀ
Mēs regulāri pārskatām mūsu privātuma politiku. Visas izmaiņas tiks publicētas šajā lapā. MARKOL patur tiesības veikt papildinājumus šajā privātuma politikā, padarot pieejamu tā aktuālo redakciju MARKOL mājaslapā. MARKOL saglabā privātuma politikas iepriekšējās redakcijas, un tās ir pieejamas MARKOL mājaslapā www.zakumuizasudens.lv. Šī Privātuma politika stājās spēkā 2018. gada 25. maijā.

 

 


2018 © SIA "Markol"  Birojs: Šmerļa iela 2, Rīga, LV-1006

Pasūtijumi.: 67 545 205

E-pasts: pasutijumi@zakumuizasudens.lv